Unia

Tytuł projektu:
Wdrożenie strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa Gocreate

Cel i planowany efekt projektu:
Głównym celem niniejszego projektu jest wdrożenie Strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, która została opracowana na potrzeby rozwojowe firmy GoCreate. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wejdzie na rynki zagraniczne- Niemcy, Hiszpania, Portugalia, wprowadzi własną markę firmy GoCreate na rynki zagraniczne, zwiększy jej rozpoznawalność na rynku międzynarodowym oraz zapewni długookresowy, stabilny wzrost przychodów z działalności eksportowej, dzięki pozyskanym klientom i partnerom biznesowym. Cele te zostaną osiągnięte dzięki realizacji zadań zaplanowanych w ramach realizowanego projektu.
Wskaźniki projektu można zdefiniować jako:
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.] - 7
Przychody ze sprzedaży produktów na eksport [zł] – 30 640,00

 

Wskaźniki projektu można zdefiniować jako:
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.] - 7
Przychody ze sprzedaży produktów na eksport [zł] – 30 640,00

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 293 114,43 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście złotych 43/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 206 212,38 PLN (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych 38/100)

Termin realizacji:
15.11.2017 – 14.09.2018